Inköp i ett företag som kan nyttjas privat av ägaren eller av någon annan kan ge orsaka
förmånsbeskattning. Förmånsvärdet uppkommer om man har möjlighet att nyttja det privat, sk
dispositionsrätt, oavsett om man nyttjar det privat eller ej.

Grundregeln är att förmånsvärdet skall motsvara marknadsvärdet för den aktuella tillgången. Ett
exempel är att ett företag köper en stuga. För de perioder som man inte kan styrka att stugan har
använts i tjänstens syfte eller hyrts ut till någon anses det som att man haft möjlighet att nyttja den,
och skall då förmånsbeskattas för vad det skulle ha kostat att hyra motsvarande stuga av någon
annan. Det är alltså helt oväsentligt om stugan nyttjas eller ej, det är också oväsentligt vad
inköpsvärdet varit – det är möjligheten att kunna nyttja den som skall beskattas, och vad det hade
kostat att hyra motsvarande av någon extern.

Bilförmån

Om en anställd får använda arbetsgivarens bil privat är det normalt en skattepliktig förmån.

Om en anställd inte får använda bilen privat ska den inte heller förmånsbeskattas, men då krävs att
bilen parkeras på arbetsplatsen efter arbetsdagens slut och att nycklarna återlämnas och förvaras på
arbetsplatsen. Det bör också skrivas in i anställningsavtalet att den anställde förbjudes att använda
bilen privat.

Värdet av bilförmån beräknas på ett speciellt sätt, grundat på nybilspriset samt värdet av eventuell
extrautrustning.

Det är alltid Skatteverkets prislista som gäller. Om du själv lyckats förhandla ner priset på bilen så har
det ingen betydelse för förmånsvärdet.

Förmånsvärdet kan däremot jämkas om man har omfattande tjänstekörning eller juteras om bilen
exempelvis har karaktär av arbetsredskap som begränsar det privata nyttjandet.

En körjournal skall alltid upprättas till en företagsägd bil och förvaras på betryggande sätt.

Drivmedel vid bilförmån

Man kan välja om arbetsgivaren eller arbetstagaren bekostar drivmedlet.

 • Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet skall arbetstagaren förmånsbeskattas för
  privatkörningen som sk drivmedelsförmån
 • Om arbetstagaren bekostar drivmedlet har denne rätt att få ut bilersättning för den
  tjänstekörning som gjorts.

  • Milersättning för dieseldrivna förmånsbilar: 6,50 kr/mil (2022)
  • Milersättning för övriga bränslen: 9,50 kr/mil (2022)
Kostförmån

Grundregeln är att måltider alltid är en privat levnadskostnad, och den anställde skall beskattas om
arbetsgivaren bekostar måltiderna. Det kan förekomma kostförmån i samband med tjänsteresa om
arbetsgivaren betalar den anställdes måltider. Fri kost vid intern representation, t.ex kurser, är
skattefri under förutsättning att sammankomsten är tillfällig och kortvarig.

Vid följande tillfällen skall någon kostförmån ej tas upp:

 • Representationsmåltider
 • Kost på allmänna kommunikationsmedel (som ingår i biljettpriset)
 • Fri frukost på hotell eller liknande (som ingår i rumspriset)

Gällande kostförmån finns fastställda belopp

 • Fri frukost: 50 kronor per dag (2022)
 • Fri lunch eller middag: 100 kronor per dag (2022)
Arbetskläder

Om arbetsgivaren betalar kläder åt den anställde är utgångspunkten alltid att det skall beskattas som
en förmån. Detta gäller dock inte om:

 • kläderna uteslutande kan användas som arbetskläder, t.ex snickarbyxor, skor med stålhätta, yrkesmässig uniform – dvs kläder som tillhandahålls för att endast användas i tjänsten
 • kläderna är obligatoriska för den anställde att använda i tjänsten
 • kläderna är anpassade för tjänsten, dvs de bör vara enhetliga för viss personal eller en annan särskild egenskap till yrket
 • kläderna bör vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

Det räcker alltså inte att plaggen endast är försedda med företagets logotyp – och det räcker inte
heller om det skriftligt avtalats att de inte får användas privat.